សារការី សេង សុខឃីម

សារការី


នៅក្រោយពេលបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាប័ត្រនីតិសាស្ត្ររបស់ខ្លួន លោកសារការី សេង សុខឃីម បានទទួលបញ្ចប់ការបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈមេធាវី និងទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រសម្បទាខាងវិជ្ជាជីវៈមេធាវី នៅក្នុងឆ្នាំ ២០០៣។ តាម​រយៈការអនុវត្តវិជ្ជាជីវៈមេធាវីរបស់ខ្លួននៅក្នុងការងារជាច្រើនឆ្នាំ លោកសារការី សេង សុខឃីម គឺជាអ្នកជំនាញនៅក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្ម។