សារការី អ៊ាង សូរសែន

សារការី


មុនពេលទទួលបានបរិញ្ញាប័ត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែកគ្រប់គ្រង នៅក្នុងឆ្នាំ២០០៧ លោកសារការី អ៊ាង សូរសែន បានបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាប័ត្រផ្នែកនីតិសាស្ត្ររបស់ខ្លួននៅក្នុងឆ្នាំ ២០០១។ គាត់បានទទួលនីតិសម្បទា និងអនុញ្ញាតិឱ្យប្រកបវិជ្ជាជីវៈមេធាវី ចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០១៦ រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ន។ ដោយផ្ដោតសំខាន់លើការងារនៅក្នុងវិស័យ​ធនាគារ គាត់ជាអ្នកជំនាញនៅក្នុងវិស័យធនាគារ ពាណិជ្ជកម្ម និងវិនិយោគ។