សូមស្វាគមន៍មកកាន់

គេហទំព័ររបស់មន្ទីរសារការីអង្គរ

គេហទំព័រនេះ ត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីផ្ដល់នូវព័ត៌មានអំពីមន្ទីរសារការីអង្គរ និងការផ្ដល់សេវាកម្មផ្នែកសារការីរបស់មន្ទីរសារការីនេះ។

មន្ទីរសារការីអង្គរ មានផ្ដល់នូវសេវាកម្មគ្រប់ផ្នែក ដែលពាក់ពន្ធ័នឹងសារការី រួមទាំងការផ្ដល់ប្រឹក្សាផ្នែកច្បាប់ផងដែរ។

ម៉ោងធ្វើការ៖

ថ្ងៃច័ន្ទ – ថ្ងៃសុក្រ ម៉ោង ៨:០០ ព្រឹក – ១៧:00

ចំពោះការណាត់ជួបខុសពីម៉ោងធ្វើការ និងការណាត់ជួបនៅថ្ងៃចុងសប្ដាហ៍ អាចធ្វើទៅបានប្រសិនបើមានការរៀបចំទុកជាមុន។

ចំពោះការណាត់ជួបនៅខាងក្រៅការិយាល័យ (សេវាកម្មសារការីចល័ត) អាចធ្វើទៅបានទៅតាមកាលៈទេសៈជាក់ស្ដែង ឬការចាំបាច់។

ព្រឹត្ដិការណ៍ និង ពត៌មានថ្មីៗ