19/09/2016

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការពន្យារពេលចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្មសារឡើងវិញ តាមប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តកម្ម (តាមប្រព័ន្ធOnline)

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការពន្យារពេលចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្មសារឡើងវិញ តាមប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តកម្ម (តាមប្រព័ន្ធOnline) ត្រូវបានពន្យាររហូតដល់ថ្ងៃទី30 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ2016 ។

online-re-registration-2

online-re-registration-3

online-re-registration-1