សារការី ប៉ា ងួនគា

អនុប្រធានមន្ទីរ


លោកសារការី ប៉ា ងួនគា បានទទួលបរិញ្ញាប័ត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែកនីតិសាស្ត្រពីសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រ និងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច នៅឆ្នាំ២០០៨ និងបរិញ្ញាប័ត្រនីតិសាស្ត្រ នៅឆ្នាំ១៩៩៧។ នៅឆ្នាំ២០០១ គាត់ក៏បានទទួលផងដែរនូវវិញ្ញាបនបត្រសម្បទាខាងវិជ្ជាជីវៈមេធាវី។

តាមរយៈបទពិសោធន៍ការងារជាច្រើនឆ្នាំនៅក្នុងវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួន លោកសារការី ប៉ា ងួនគា មានជំនាញផ្នែកពាណិជ្ជកម្ម ធនាគារ និងវិនិយោគ។