សារការី សាំង វណ្ណៈ

ប្រធានមន្ទីរ


ដោយទទួលបានបរិញ្ញាប័ត្រជាន់ខ្ពស់ ផ្នែកគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម នៅក្នុងឆ្នាំ ២០១៤ លោកសារការី សាំង វណ្ណៈ បានបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាប័ត្រផ្នែកនីតិសាស្ត្រ ពីសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រ និងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច នៅក្នុងឆ្នាំ ១៩៩៩ និងទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រសម្បទាខាងវិជ្ជាជីវៈមេធាវី នៅក្នុងឆ្នាំ២០០៤។

ដោយផ្អែកលើបទពិសោធន៍ការងារជាមេធាវីជាច្រើនឆ្នាំ លោកសារការី សាំង វណ្ណៈ ជាអ្នកជំនាញផ្នែកធនាគារ និងអចលនវត្ថុ។